Add your listing here

Results 61 - 70 of 149

ႂကြယ္ဝ (နီလာ)

အမွတ္ ၆၄၆၊ ကုန္သည္လမ္း၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-776083356, 09-31547332

လာဘ္ေကာင္း (နီလာ)

(မ်က္ႏွာစာတန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀/၉၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73002005, 09-443002005

Lin Yaung Ci Jade, Gems Art & Jewellery Production Co.,Ltd. (နီလာ)

(မ်က္ႏွာစာတန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-388745, 09-5117152, 09-250186756

မေလး (နီလာ)

(ေျမာက္ဘက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၂၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5504063, 09-785504063, 09-5159032

မဟာေတာ္ဝင္ (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၄၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5120958, 09-788166145

Marina (နီလာ)

(အေနာက္(စီ))-႐ံု၊ အခန္း ၁၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-972668448, 09-786445560

ေမာင္ေမာင္ဆန္း ေက်ာက္မ်က္ရတနာ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (နီလာ)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-254446, 09-5502792, 01-378949, 09-5112500, 09-8613324

ေမသက္ (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၅၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73119079, 09-73165704, 09-443122823

Mi Yadanar (နီလာ)

(အေနာက္(ဒီ))-႐ံု၊ အခန္း ၃၈/၃၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5165634, 09-795165634

Mogoke Sein Sein Thin @ Daw Thin (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၆၄၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-402525757