Add your listing here

Results 31 - 40 of 148

Diamond Universe (နီလာ)

(ဒိုင္းမြန္းအင္ပါယာခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ဘီ/၃/၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43145565, 01-381781

Eastern Star (နီလာ)

(အေနာက္ဘက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-797533338, 09-5100900

အိေရႊဇင္ (နီလာ)

(အေနာက္(ဘီ))-႐ံု၊ အခန္း ၂၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420049898, 09-73035126, 09-974191839

Elegant (နီလာ)

(အတြင္းမ်က္ႏွာစာတန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၈၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-387981

Empress (နီလာ)

(ဒိုင္းမြန္းအင္ပါယာခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ဒီ/၉/၁၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5341758, 09-254042004

Eye To Eye (နီလာ)

(အေနာက္(စီ))-႐ံု၊ အခန္း ၁၈၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-422204049, 09-975066999

Give Away (နီလာ)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5105743, 09-5154779

ေရႊငါး (နီလာ)

အမွတ္ ၁၄၄၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-246070, 01-374756, 09-797965566

Golden House (နီလာ)

ု-(စူပါေဝါလ္(၁))၊ အခန္း ေအ/၁၁/၁၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5151422, 09-425151422

Golden Myanmar Jewellery (နီလာ)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၄၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-253114, 09-5016306, 09-73064061