Add your listing here

Results 21 - 30 of 148

ဘန္နာ (နီလာ)

အမွတ္ ၅၅၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-250118, 01-240239, 09-793240239

Bonton (နီလာ)

(ေျမာက္ဘက္တန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5193191, 09-43029658, 01-243180 [Res]

Bright Star (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂၇/၁၂၈/၁၃၉၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-425326704, 09-797484133

Brilliant (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၇၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250054191, 09-260444536

Chin Lone Gyi [Gem & Jewellery Co.,Ltd.] (နီလာ)

အမွတ္ ၉၆/၁၀၀၊ ၄ထပ္ ၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-381206, 09-5142686, 01-243805

Choice (နီလာ)

(မ်က္ႏွာစာတန္း)-႐ံု၊ အခန္း ၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-701138, 09-260601101

သရဖူ (မြတ္နား) (နီလာ)

(ဗဟို႐ံု)-႐ံု၊ အခန္း ၁၂/၄၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5198210, 09-260034167, 01-240966, 09-5167732

ေဒလီယာ (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၄၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-31060054

Diamond Flower (နီလာ)

အမွတ္ ၁၅၄/၁၅၆၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-254637, 01-246625, 09-5020148

Diamond Universe (နီလာ)

အမွတ္ ၅၂၊ ၈ထပ္၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ Lower Middle Block

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-381781, 09-43145565, 09-420076995