Add your listing here

Results 1 - 10 of 149

Be Jeweled (နီလာ)

(ဒိုင္းမြန္းအင္ပါယာခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း အက္(ဖ္)/၁၂/၁၃၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-252582528, 09-5153092, 01-559446 [Res]

ထူးဓန (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၉၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73075692, 09-250031043

ကေနဒီ (နီလာ)

(အေနာက္(ဒီ))-႐ံု၊ အခန္း ၆၆၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-73323422, 09-420051533

Master One (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၅၅/၁၅၇/၁၅၈၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5030770, 09-420179656, 09-421064441

Mogoke Lu Lu Jewel (နီလာ)

(ဒိုင္းမြန္းအင္ပါယာခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း အက္(ဖ္)/၁၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-971722032, 09-457799099

ျမသီတာ (နီလာ)

(အေနာက္(စီ))-႐ံု၊ အခန္း ၆၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254126039, 09-794351750

ေရႊသီတာထေရးဒင္း (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၀၇/၁၁၀၊ ပထမထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254126527

Sunrise Gems & Jewellery (နီလာ)

အခန္း ၀၆၇/၀၆၈၊ ပထမထပ္၊ Junction City၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5035186, 09-250498744

တိုးရတနာ (နီလာ)

(နဝရတ္ခန္းမ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၆/၁၂၉၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5103875, 09-5139273

VHS (နီလာ)

ု-(စူပါေဝါလ္(၁))၊ အခန္း ေအ/၈/၉၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေဈး၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5012549