Add your listing here

Results 41 - 50 of 154

Cozy Bar (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အမွတ္ ၆၆၈၊ ျဗဟၼစိုရ္လမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ဥကၠလာပၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-577979, 09-783932889

Da Hideout (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အမွတ္ ၃၄၅၊ ျပည္သာယာလမ္း၊ (၁၆/၃)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-409066840, 09-691881851

De Da De @ Hotel Heaven Yangon (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အမွတ္ ၅၊ က်ိဳက္ဝိုင္းဘုရားလမ္း၊ Hotel Heaven Yangon၊ (၃)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-254680600, 01-9669308

De Hideout Cafe & Dining (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အမွတ္ ၃၄၅၊ ျပည္သာယာလမ္း၊ (၁၆/၃)ရပ္ကြက္၊

သဃၤန္းကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-409066840

Delicacy Bistro (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အမွတ္ ၄၉၁၊ ျပည္လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-2306240, 09-263733355

Desire (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အမွတ္ ၅၅၊ အင္းစိန္လမ္း၊ ေဈးႀကီး(အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

ၾကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-768909238

Diamond White (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အမွတ္ ၃၅၃/၃၅၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ အဂၤလိပ္နာမည္ႏွင္႕တူ၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-241001~20 Ext.114

Doi Chaang (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အမွတ္ ၈၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ အဂၤလိပ္နာမည္ႏွင္႕တူ၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-43202856, 01-650651 Ext.8400

Dr.Cook Food House (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

အခန္း ေအ/၅၃၉/၅၄၀၊ ပဥၥမထပ္၊ Jewellery Mall, Time City Complex၊

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-446255550, 09-780222234

Eclipse (စားေတာ္ဆက္မ်ား (ဥေရာပအစားအစာ))

၄ထပ္ ၊ ျမန္မာပလာဇာ၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-442477778, 09-261797657, 09-442477779