Add your listing here

Results 51 - 60 of 180

ဒီဇင္ဘာႏိုင္းအင္တာေနရွင္နယ္ ထေရးဒင္း ကုမၸဏီ လီမိတက္ (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အခန္း ၇/ဘီ၊ ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ အနီးယာဥ္ရပ္နားစခန္း၊

ထားဝယ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-264270221, 09-253449375

Diamond Lion Agency (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၁၇၀/၁၇၆၊ အခန္း ၄၀၆၊ ၄ထပ္ ၊ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္လမ္း၊ အမ္ဂီ်ဒဗလ်ဴစင္တာ၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5118160, 09-977924223, 01-256741, 09-73201831, 09-32248189

အီးေဆာ့စင္း လီမိတက္ (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၆၀၈၊ အခန္း ၇/အီး၊ ၇ထပ္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ဘိုစြန္ပက္တာ၀ါ၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-377946, 01-377986, 01-378164, 01-378165, 01-377947

Ever King (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၃၃/၄၉၊ အခန္း ၅၊ ပထမထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5414929, 09-798250442, 09-73096378

Excellent Grade (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၁၄၄၊ ပထမထပ္၊ (၃၈)လမ္း၊ Upper Middle Block၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5074270, 09-795815979

Excellent Grade Agency (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၃၃/၄၉၊ အခန္း ၃၅၊ ပထမထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလပန္းၿခံလမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-420221370, 09-799855411

Friendship Clearing Agency Group (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၉၅၊ ၄ထပ္ ၊ (၃၉)လမ္း၊ Lower Middle Block၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-765413576, 09-969013500

Genius Agency/Smart (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၁၀/၁၂၊ (၃၅)လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5178923, 09-765178923, 09-5403854

Golden Dragon (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၁၀/၁၂၊ အခန္း ၂၀၂၊ ဒုတိယထပ္၊ (၃၅)လမ္း၊ ေအာက္ဘေလာက္၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5090536, 01-246099, 01-250531

Golden King (အေကာက္ခြန္ရွင္းလင္းေရး ကိုယ္စားလွယ္)

အမွတ္ ၄၃၃၊ အခန္း ၈/ဒီ၊ ၈ထပ္၊ ကုန္သည္လမ္း၊ ရတနာၿမိဳင္ကြန္ဒို၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8398556, 09-5123944