Add your listing here

Results 81 - 86 of 86

တင္ေအာင္ (ဘယ္ရင္အလုပ္႐ံုမ်ား)

႐ံု-(ခ/၁၀)၊ အခန္း ၆၊ ဘုရင္႕ေနာင္ေဈး၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-8630363, 09-423712099

ယူဒီကိုရာဂ်န္း (ဘယ္ရင္အလုပ္႐ံုမ်ား)

အခန္း ၂၅၊ ေက်ာက္ပုထိုးလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၃)၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5131889, 09-5176126, 01-590678, 01-590551

U.D Ko Rajan (ဘယ္ရင္အလုပ္႐ံုမ်ား)

႐ံု-(၂)၊ အခန္း ၃၁၊ ဘုရင္႕ေနာင္ေဈး၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5131889, 09-448015152, 01-590678

UD (ဘယ္ရင္အလုပ္႐ံုမ်ား)

အမွတ္ ၂၃၀၊ အခန္း ၂/၃/၄၊ အေနာ္ရထာလမ္း၊

ပုဇြန္ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-5152551, 01-294881, 09-5083567

ရတနာဦးကုမၸဏီလီမိတက္ (ဘယ္ရင္အလုပ္႐ံုမ်ား)

အမွတ္ ၂၊ ကြ်န္းေတာလမ္း၊ ကြ်န္းေတာ(ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-527183, 01-502083, 09-73065868

ရာစုသစ္ (ဘယ္ရင္အလုပ္႐ံုမ်ား)

အမွတ္ ၆၄၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ နတ္ရွင္ေနာင္လမ္း ေထာင့္၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-49330217, 09-43116229, 09-423662181