Add your listing here

Results 31 - 40 of 42

Shinhan Bank Co.,Ltd [Yangon Branch] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

၁၀ထပ္၊ ျမန္မာစင္တာတာဝါ(၁)၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9345170~5

Standard Chartered [Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၆၅၊ ၆ထပ္ ၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ စင္တာပိြဳင္႕တာ၀ါ

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-379960

State Bank of India, Yangon Branch (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၀၁/၀၃၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ UFC Centre၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8610473

Sumitomo Mitsui Banking Corporation [SMBC] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၅၃၊ အခန္း ၅၀၁ မွ ၁၅၊ ၅ထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ Strand Square Complex၊

ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-2307380, 01-2307379~89

Sumitomo Mitsui Banking Corporation [Thilawa] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၁၀၃၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလမ္း၊ ဒဂံုသီလဝါလမ္း ေထာင့္၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(ေအ)၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-2309100, 01-2309101

Taishin Int'l Bank (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၄၂၂/၄၂၆၊ အခန္း ၀၃/၀၁၊ တတိယထပ္၊ ကမ္းနားလမ္း၊ International Commercial Centre၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8203409, 09-250405462

Taiwan Business Bank Ltd. [Yangon Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၄၂၂/၄၂၆၊ အခန္း ၀၄/၀၈၊ ၄ထပ္ ၊ ကမ္းနားလမ္း၊ International Commercial Centre၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-202101

Taiwan Cooperative Bank (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၀၈/၀၁၊ ၈ထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ UFC Centre၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8610478

Taiwan Shin Kong Commercial Bank [Shin Kong Bank] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၃၃၉၊ အခန္း ၁၀၀၁၊ ၁၀ထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဆာကူရာတာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-255082

ကမ႓ာ႔ဘဏ္ (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၂၂၁၊ ၂၁ ထပ္၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ Sule Square၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9255030