Add your listing here

Results 21 - 30 of 42

KDB Bank [Yangon Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၃၃၉၊ အခန္း ၁၈၀၈၊ ၁၈ထပ္၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ဆာကူရာတာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-255150, 01-255151

Krung Thai Bank Public Co.,Ltd. [Yangon Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၆၅၊ ၇ထပ္၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ စင္တာပိြဳင့္တာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-243186

Maruhan Japan Bank [Yangon Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၉၇/ဘီ၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ ေရႊေတာင္ၾကား(၁)ရပ္ကြက္၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-501301, 01-556204

Maybank [Yangon Represantative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၆၅၊ ၇ထပ္၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ စင္တာပိြဳင့္တာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-377526, 01-381173

Mizuho Bank Ltd. [Thilawa Office Yangon Branch] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၂၀၄၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလမ္း၊ ဒဂံုသီလဝါလမ္း ေထာင့္၊ သီလဝါအထူးစီးပြားေရးဇုန္(ေအ)၊

သန္လ်င္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-2309048, 01-2309049, 01-2309046, 01-2309047, 01-2309050

Mizuho Bank Ltd. [Yangon Branch Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

၄ထပ္ ၊ ကမ႓ာေအးဘုရားလမ္း၊ စီဒိုးနားဟိုတယ္၊

ရန္ကင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8605501, 01-8605502, 01-8605503, 01-8605504

MUFG [The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd.] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၀၂/၀၅၊ ဒုတိယထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ UFC Centre၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8610371

OCBC Bank [Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd.] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၀၂/၁၀၊ ဒုတိယထပ္၊ မဟာဗႏၶဳလလမ္း၊ UFC Centre၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-8610388

Punjab National Bank [Yangon Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၈၀၅၊ ၈ထပ္၊ လျပည့္ဝန္းပလာဇာ၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-387636, 09-975561915, 09-976215698

SCB Bank Myanmar Ltd. [Siam Commercial Bank Myanmar Ltd.] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၂၂၁၊ အခန္း ၀၆/၀၇၊ ၁၈ထပ္၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ Sule Square၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-257099610