Add your listing here

Results 11 - 20 of 42

E.Sun Bank [E.Sun Commerical Co.,Ltd.] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

၂၁ ထပ္၊ ျမန္မာစင္တာတာဝါ(၁)၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9345186~190

Eastern Bank Ltd. (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၄၁၂၊ ၄ထပ္ ၊ လျပည့္ဝန္းပလာဇာ၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-965041645

Export - Import Bank Of Thailand [Yangon Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၆၅၊ အခန္း ၆/အက္(ဖ္)၊ ၆ထပ္၊ ဆူးေလဘုရားလမ္း၊ စင္တာပိြဳင့္တာ၀ါ၊

ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-389528, 01-389529 Ext-8612/8613, 09-770090796

Export-Import Bank of India (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၅၄/ေအ၊ ေျမညီထပ္၊ ဗိုလ္ရာညြန္႔လမ္း၊ ေယာမင္းႀကီးရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-423694109, 09-772902830

First Commercial Bank [Yangon Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၇၊ နီကိုးလ္ရိပ္သာလမ္း၊ ပါရမီလမ္း ေထာင့္၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-9669568, 01-9669582

First Overseas Bank [FOB] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အခန္း ၀၀၃၊ ေျမညီထပ္၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ ယုဇနတာဝါ၊

ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-558659

IBK Bank Myanmar [Industrial Bank of Korea] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၅/ဒီ၊ အခန္း ၃~၈၊ ျပည္လမ္း၊ ႐ိုးမရိပ္သာလမ္း ေထာင့္၊ (၂)ရပ္ကြက္၊

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-7532922~4, 01-7532929

ICBC [Industrial and Commercial Bank of China Ltd.] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

၁၇ထပ္၊ ကြ်န္းေတာလမ္း၊ Crystal Tower၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-2306307 Ext.8875, 09-261821676, 01-2306303, 01-2306304, 01-2306305, 01-2306306~7, 09-973937173

Kasikorn Bank [Yangon Representative Office] (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၃၁၃/၃၁၅၊ ဦးဝိစာရလမ္း၊ ေျမနီကုန္း(ေျမာက္)ရပ္ကြက္၊

စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-524285, 01-514868

KB Bank Myanmar Co.,Ltd. (ဘဏ္မ်ား (ႏိုင္ငံျခား))

အမွတ္ ၁၀၄၊ တကၠသိုလ္ရိပ္သာလမ္း၊ (၁၀)ရပ္ကြက္၊

ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-767048158