လဝန္းရိပ္

စတီး(လ္)ပစၥည္း၊ အိမ္သံုးပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၅၈၆၊ ေမခလမ္း၊ စက္မႈဇုန္(၂)၊ (၆၃)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-420248836, 09-420248837

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours