ျပည္ျမန္မာ

ပစၥည္းေရႊ႕ေျပာင္း သယ္ယူေရးလုပ္ငန္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၅၄၊ ပထမထပ္၊ မဂၤလာလမ္း၊စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-250025864, 09-781269412

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • အိမ္ေျပာင္းအိမ္ေရႊ႕ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း
  • ကားအငွားဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း