ေဇာ္ရဲႏိုင္ မိသားစု

မ်က္မွန္ဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၈၇/၂၈၉၊ ေရႊဘံုသာလမ္း၊ အလယ္ဘေလာက္၊ပန္းဘဲတန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-389978, 01-374629, 01-382830, 09-5189790, 09-423960694

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • မ်က္ကပ္မွန္ ပါဝါေနကာလက္လီလက္ကားျဖန္႔ခ်ိေရး
  • မ်က္စိအထူးစမ္းသပ္ခန္းႏွင့္ မွန္မွန္ေရာင္းခန္မ