128

တံခါးအမ်ိဳးမ်ိဳး

Slogan :

Address :အမွတ္ ပ/၁၀၇၊ ျပည္ေထာင္စုလမ္း၊ ၇၊၈လမ္းဆံု၊ (၄၅)ရပ္ကြက္၊ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-964519019, 09-450019019

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကၽြန္းသစ္ေပါင္းသား၊ ပါေကး T & G တံခါးရြက္၊ က်ည္းေဘာင္ႏွင့္ပရိေဘာဂ