မန္းဧရာ၀တီ

စက္ႏွင့္ စက္အပိုပစၥည္း

Address :အမွတ္ ၁၅(ဒီ)၊ သီရိမြန္(၂)လမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္လမ္းဆံု ေထာင့္၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-450008707, 09-262222797, 09-8613534, 09-73187561

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လယ္ယာသံုးစက္အပုိပစၥည္း ေထာ္လာဂ်ီ၊ အပုိပစၥည္းဓာတ္ဆီ အင္ဂ်င္အပုိပစၥည္းႏွင့္ ပုိက္၊ ပန္႔၊ အင္ဂ်င္အမ်ဳိးမ်ဳိးေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page