မန္းဧရာဝတီ

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Address :အမွတ္ ၃၁-ဒီ၊ သီရိမြန္(၂)လမ္း၊ ဘုရင္႕ေနာင္လမ္းဆံု ေထာင့္၊ သီ၇ိမြန္ပလာဇာ၊မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-450008707, 09-73187561

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • လယ္ယာသံုးစက္အပုိပစၥည္း၊ ေထာ္လာဂ်ီအပုိပစၥည္း
  • ဓာတ္ဆီ၊ အင္ဂ်င္အပိုပစၥည္းႏွင့္ မီးစက္၊ ဒိုင္နမို၊ ေမာ္တာ၊ ပိုက္၊ ပန္႕၊ အင္ဂ်င္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္း၀ယ္ရရွိႏိုင္ပါသည္။

Share This Page