ပင္းပင္း

ပလတ္စတစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး

Address :အမွတ္ ၁၆၊ ေျမညီထပ္၊ (၁၇)လမ္း၊လသာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5010027, 09-73245154, 09-423877488

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Milk Shake ႏွင့္ေျပားဖူးေပါက္ေပါက္ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းမ်ဳိးစံုေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page