ထြန္းခင္

ယို (ထုတ္လုပ္၊ ျဖန္႔ခ်ိ)

Address :အမွတ္ ၁၄၇၊ (၂၄)လမ္း၊လသာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-241877, 01-395729, 09-250666368

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ယိုအမ်ဳိးမ်ဳိးေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား

Share This Page