ေအာင္သိန္း (သစ္ဆိုင္)

သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား

Address :နတ္စင္လမ္း ေထာင့္၊ စလင္းလမ္း၊ကည့္ျမင္တိုင္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-7511495, 01-7524390

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • သစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရသည္။
  • သစ္အေခ်ာရသည္။
  • ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသည္။
  • အရည္အေသြးေကာင္းသည္။

Other Business Categories

  • သစ္သားအေခ်ာကိုင္ လုပ္ငန္း
  • သစ္လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Share This Page