ဦးေဇာ္ျမင့္

ကိုရီးယားဘာသာစကားေျပာ သင္တန္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၆၈၊ အခန္း ေအ-၄၊ ၄ထပ္ ၊ ရန္ကုန္-အင္းစိန္လမ္း၊ စံရိပ္ၿငိမ္မွတ္တိုင္ အေရွ႕၊ (၂)ရပ္ကြက္၊ ကမာရြတ္ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-5178705, 09-5101125

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ကုိရီးယားဘာသာအထူးသီးသန္႔ သင္တန္းေက်ာင္း
  • သင္တန္းေၾကးခ်ဳိသာစြာျဖင့္ လစဥ္တန္းခြဲသစ္မ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကာေပးလ်က္ ရွိပါသည္။

Other Business Categories

  • ပညာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း