ကံ့ေက္ာၿမိဳင္

ဂက္(စ္)မီးဖိုႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား

Address :အခန္း ၁၁၊ တိုက္ ၃၀၊ ေရႊကမ္းသာယာအိမ္ရာ၊ သမကုန္း၊လိႈင္သာယာၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-73059205, 09-977906834, 09-786755621

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Share This Page