ပုဒုမၼာ

ဖိနပ္ထုတ္လုပ္သူမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၈၉၃၊ ဥကၠာလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္(အေရွ႕ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-425503403, 09-695503403, 09-965503403

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ဖိနပ္အမ်ိဳးမ်ိဳးရသည္။ က်ား၊မ ဖိနပ္မ်ိဳးစုံ
  • အရည္အေသြးေကာင္းသည္။ ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္ အေကာင္းဆုံးဝန္ေဆာင္မႈေပးသည္။