ျပည့္ႏိုင္သူကုမၸဏီလီမိတက္

သေဘၤာ၊ ေလွတည္ေဆာက္ျပဳျပင္သူမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၂၈၁/ေအ၊ အခန္း ၃/ဒီ၊ ေရႊဂံုတိုင္လမ္း၊ဗဟန္းၿမိဳ႕နယ္

State :: ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 01-557183, 01-552685

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ေရယာဥ္တည္ေဆာက္ျခင္း/ျပဳျပင္ျခင္း/ ဒီဇိုင္းေရးဆြဲျခင္း၊ Marine Equipments/ Steering System