Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

ဂြမ္ (ဦး) (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

ဘီအိုစီလမ္း၊ ျမိဳ႕သစ္ (၅)၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-441519449

ေဌးဝင္း (ဦး) (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

ေရႊျပည္တန္လမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-250774248

ထိန္ဝင္း (ဦး) (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

ဘီအိုစီလမ္း၊ ထူးထူးတိုးတံတား အနီး၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641005

ေမာင္စိန္ (ဦး) (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၂၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ထားဝယ္စုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-41475, 09-425006909, 09-5640593

မင္းလြင္ဦး (ကို) (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၃၂၊ ေစတနာလမ္း၊ ေဇယ်ာသီရိ (၃)၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761937

စိန္ပန္းျပာ (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၄၁၊ မဂၤလာလမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-5641645

တင့္ေဝခိုင္ (ေဒၚ) (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

ေစတနာလမ္း၊ ေဇယ်ာသီရိ (၃)၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761277, 09-428761277

ထြန္းျမင့္ (ဦး) (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

ဘီအိုစီလမ္း၊ ၿမိတ္ေတာင္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8761851

ေရႊနဂါး (သစ္ဆိုင္မ်ား၊ သစ္စက္မ်ား)

အမွတ္ ၈၇၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42789, 09-5641294, 059-41294