Add your listing here

Results 11 - 20 of 34

ၫြန္႔ေအာင္ (ဦး) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အမွတ္ ၆၄၊ ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-2025453, 057-2021278

ပန္း (မ) + သန္းဦး (ကို) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၃၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255774153

ဖူးျပည့္ (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အမွတ္ ၁၀၊ ပတၱျမားလမ္း၊ ရတနာထြန္းပြဲ႐ံု၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25721 Ext.210, 09-5320397, 09-785320397, 09-43121855

စိန္ရတနာ (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

ေက်ာက္စိမ္းလမ္း၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5321429, 09-792222474

ေရႊနဒီ (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အမွတ္ ၁၅၁/၁၅၂၊ ျမလမ္း၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-26549, 057-23263

စိုးဝင္း (ကို) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၁၈/ေအ၊ ရတနာလမ္း၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5161308, 09-43004489, 09-255802621

ေတာ္ဝင္ပန္း (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အမွတ္ ၂၉၊ နီလာလမ္း၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25722 Ext.229, 09-771199428

သဒၵါဦး (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၄၅၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425268890

သဒၵါဦး (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၂၀၄၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-22590, 09-5322443

သန္းစိန္ (ေဒၚ) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၁၃၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-22430