Add your listing here

Results 1 - 10 of 34

ေအးမ်ိဳး (မ) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၇၄၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-425364658, 09-777337439

ခ်မ္းသာ (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

တိုက္ ၁၃၇၊ န၀ရတ္လမ္း၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-24119, 09-5320276, 09-49307630

ဟာမတ္ (ကို) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၃၈၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-794328677

ကာေလး (ဦး) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၆၄၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25083

ကာလီ (ကို) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၉/၂၀၊ နီလာလမ္း၊ စိန္ရတနာလမ္း ေထာင့္၊ ရတနာထြန္းပဲြ႐ံု၊ ေဈးႀကိဳရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25722 Ext.571, 09-49283128, 09-971608167, 09-401595479

ကၽြန္းဒီပါ (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၆၀၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-21149, 09-5320397, 09-8703129

ျမခိုင္ (ကို) (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အမွတ္ ၂၁၊ နီလာလမ္း၊ ရတနာထြန္းပြဲ႐ံု၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-973446036, 09-255722012

ျမင့္မိုရ္ဦး (ပဲြ႐ံုမ်ား (ၾကက္သြန္နီ၊ျဖဴ၊အာလူး))

အခန္း ၁၁၂၊ အမွတ္ (၂)ေဈး၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

057-25799, 09-49801468