Add your listing here

Results 81 - 90 of 177

အမိ်ဳးသားစီမံခန္႔ခဲြမႈပညာဒီဂရီေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

အမွတ္ ၂၇၃/၂၇၉၊ ကုန္သည္လမ္း၊

ဗိုလ္တေထာင္ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-200639, 01-292121, 01-291910, 01-292566

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္ (မႏၲေလး) (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေရႊစာရံဘုရားလမ္း၊ အုန္းေခ်ာ႐ြာ၊

ပုသိမ္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5252644, 09-33123355, 085-40183, 085-40184, 085-40269, 09-251700515, 085-40184, 085-40184

အမ်ိဳးသားယဥ္ေက်းမႈႏွင့္အႏုပညာတကၠသိုလ္ (ရန္ကုန္) (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

အမွတ္ ၁/ဈ၊ ေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ (၂၆)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေတာင္ပိုင္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-2348110, 01-590250, 01-590263, 01-590250 [Rector], 01-590251, 01-590252, 09-421012689

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖံြ႔ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

မႏၲေလး-မံု႐ြာလမ္း၊ ႐ြာသစ္ႀကီး႐ြာ၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-2130497 (????????????), 09-49202916 (????????????), 072-22991, 072-22993(???????-????), 072-22993(???????-???????), 09-896463539(???????????-????????????), 072-22995, 072-22996(???????????-????????????), 072-22998(?????????)

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖံြ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

မႏၲေလး-မံု႐ြာလမ္း၊ အုန္းေတာရြာ၊

စစ္ကိုင္း၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-444031813 (???????????????), 09-444031812 (????????-????), 09-444031819 (????????-???????????), 09-444031814 (???????-????), 09-444031815 (???????-???/??), 09-444031817 (??-????????-???????????), 09-444031816 (??-????????-????)

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားစြမ္းရည္ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈဒီဂရီေကာလိပ္ (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

အမွတ္ ၃၃၈၃၊ စစ္ေတာင္းလမ္း၊ ဧရာဝဏ္လမ္း ေထာင့္၊ (၆၁)ရပ္ကြက္၊

ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ဆိပ္ကမ္း)ၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-591510, 01-591527, 09-264833390

အမွတ္ (၂) စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (မႏၲေလး) (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

(၁၀)လမ္း၊ မႏၲေလးေတာင္ အေရွ႕ဘက္၊ ေဒါနဘြား၊

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4061382, 09-2003219, 09-2022684, 09-44766 0140

အမွတ္(၅)စက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း(မေကြး) (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ေတာင္တြင္းႀကီးလမ္း၊ မယ္လွေတာင္႐ြာ၊

မေကြး၊မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး

067-8430038, 09-440226551, 09-256079812

သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ေဒါနၿခံရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

071-22427

သူနာျပဳသင္တန္းေက်ာင္း (တကၠသိုလ္ႏွင့္ေကာလိပ္မ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စဝ္စံထြန္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-2122720, 09-33079100