Add your listing here

Results 1 - 10 of 16

ေအာင္ဇမၺဴထြန္း (သံထီး၊ေၾကးထီး၊စတီးထီး) (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၄၊ ၈၄လမ္း၊ နတ္စင္ဝင္းတိုက္တန္း၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-797362368, 09-426814054, 09-440144468, 09-797362368, 09-259770919

ဓနရာဇာ (သံထီး) (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၈၊ ဆဌမတိုက္တန္း၊ ဘုရားႀကီး၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-2014022, 09-43201120

ေဒါင္း (ဦး) + ေဒၚသိန္းၾကည္ (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၂၈၊ ၈၅လမ္း၊ (၄၅)လမ္းႏွင့္ (၄၆)လမ္းၾကား၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-896500783, 09-5112388, 02-4031692, 09-91037588

လိႈင္ညီမမ်ား (သံထီး) (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၅၄၆/ဘီ၊ ၈၄လမ္း၊ ဘုရားႀကီးစာတိုက္ေကြ႕ အနီး၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402599192

မာဃ(သံထီး) (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၄၊၁၅၊၁၆၊ အေနာက္ဘက္ေစာင္းတန္း၊ ဘုရားႀကီး၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4063262, 09-5132815

ျမင့္သူ(ဦး) (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ အကြက္-၄၇၇၊ ထီးတန္းရပ္၊ တမၸ၀တီ၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

02-4070513, 09-31838102

ေစတနာမြန္(သံထီး) (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

စစ္ကိုင္း-မႏၲေလးလမ္း၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-258866323

စိန္ (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၄/၉၊ စစ္ကိုင္း-မႏၲေလးလမ္း၊ ရာမရပ္၊ တမၸ၀တီ၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-402581180, 09-782362969

ေရႊစင္ရတနာ (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၊ ၈၄လမ္း၊ သံထီးတန္း၊ ဘုရားႀကီးအေနာက္မုခ္၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-976000657, 09-781339475

ေတာ္ဝင္ဦး(သံထီး) (ဘုရားထီးလုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၆၊၇၊ ဘုရားႀကီးေတာင္ဘက္မုခ္၊ ကြ်န္းလံုးဥေသွ်ာင္၊

ခ်မ္းျမသာစည္ၿမိဳ႕နယ္၊မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး

09-5181974, 09-2016128