Add your listing here

Results 1 - 5 of 5

ဘာဘူ (ကို) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

ဖိုးခ်မ္းသာလမ္း၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး အနီး၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79521, 09-772942318

နီနီေရႊ (ေဒၚ) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၅၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255782043, 09-425327190

႐ိႈင္း (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ စက္သစ္ရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79675, 09-425364808

ေဝေဝထြန္း (မ) (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

(က)-႐ံု၊ အခန္း ၄၅၊ အမွတ္(၁)ၿမိဳ႕မေဈး၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

09-33342284

စိုးမိုး (ကစားစရာဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၆၅၊ ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္၊

သံျဖဴဇရပ္၊မြန္ျပည္နယ္

057-79067, 09-8702210, 09-8725680, 09-5404651