Add your listing here

Results 1 - 10 of 28

AKM Tourism (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

ေျမနီလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-456925798, 09-781901753

ေရေတာင္ပံ ခရီးသြားလုပ္ငန္း ကုမၸဏီ လီမိတတ္ (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-442000086, 09-772000086, 09-459508077, 09-422216910

BLISSFUL Myanmar Travel & Tore Co.,Ltd. (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-777444944, 09-444777944, 09-788887779, 09-450899996

ေတာက္ပေသာ အာရွဘုရင္ ကုမၸဏီ လီမိတက္ (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-450994798, 09-445522133

Bule Ocean Star Resort & Travel Co.,Ltd. (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၊ ဆိပ္ငယ္ေဘာတံတားလမ္း၊ ဆိပ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-444956669, 09-444956668, 09-49246556, 09-782667126

CB Tours (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ဘီ/၂၅၉၊ ကမ္းနားလမ္း၊ Sea View Condo၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-799681699, 09-694419233

Golden Net Shine Travels Myanmar (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၈၊ ကန္ဖ်ားလမ္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-41005086, 09-790190221

iTravello Travel & Tour Co.,Ltd. (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

ကမ္းနားလမ္း၊ တလိုင္းစုရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-262881188, 09-767881188

Jade Flower Travel (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၈/၂၉/၃၀၊ ဗဟိုလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-260770789, 09-780980607, 09-760663321

Jade Flower Travel & Tours Co.,Ltd. (ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား)

Grand Jade Shopping Centre၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-260770789