Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

အေမ (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ဘိုးဘြားရိပ္သာ အနီး၊ (၁၂)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-8590553

ၾကည္ (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

အမွတ္ ၆၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ (၆)လမ္း ေထာင့္၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-41288

ပါရမီ (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

အမွတ္ ၄၊ သီတာလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

045-40388, 09-8590840, 09-8590839, 045-40079 [Res]

တက္ေနဝန္း (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

အမွတ္ ၁၊ ရတနာလမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဖ်ာပံု၊ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422452929, 09-5201243