Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

စံ (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

အမွတ္ ၄၂၅၃၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-25693, 067-21465, 09-8300209

စိန္သံုးလံုး (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၂၇၈၊ စကားဝါလမ္း၊ ခ်င္းတြင္းလမ္း ေထာင့္၊ ဝဏၰဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-250910755, 09-420703280

ရွမ္းႀကီး (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

အမွတ္ ၁၅/၅၃၈၊ ရန္ကုန္-မႏၲေလးလမ္းေဟာင္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

067-25149, 09-8304803

ဇဝန (သစ္ကုန္သည္မ်ား)

အမွတ္ ၂၂၀၆၊ ခတၱာလမ္း၊ ေအာင္သာယာရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-5063238