Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

Aim (ေႂကြျပားမ်ား)

အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ႐ွမ္း႐ိုးမတိုက္တန္း၊ ေက်ာင္းႀကီးစုရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-441022452, 09-428329610, 09-420265794

Royal (ေႂကြျပားမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ေညာင္ျဖဴစခန္းရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-2121759, 09-777910115, 09-777910116

ေ႐ႊငါး (ေႂကြျပားမ်ား)

အမွတ္ ၁၁၀၊ စဝ္စံထြန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-2124573, 09-5212029

ST [Roman] (ေႂကြျပားမ်ား)

အမွတ္ ၆၈၊ ျပည္ေတာ္ေအးလမ္း၊ ကံသာရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-2121894, 081-200296

ေ႐ႊေမတၱာ (ေႂကြျပားမ်ား)

အမွတ္ ၃၀၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

081-2122292, 09-5251047, 09-254404509

ဆန္းထက္ (ေႂကြျပားမ်ား)

အမွတ္ ၂၄၁၊ အေနာက္ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ခ်မ္းျမသာစည္ရပ္ကြက္၊

ေတာင္ႀကီး၊ရွမ္းျပည္နယ္

09-5210144, 081-205166, 09-5142424