ေရႊဖီမင္း

စိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးစက္ႏွင့္ ပစၥည္းကိရိယာမ်ား

Address :အမွတ္ ၆၄၇၊ တနသၤာရီလမ္း၊ ရွမ္းေခ်ာင္း (ဝန္ထမ္းရပ္)၊မိတ္

State :: တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

Phone :: 09-49873374, 09-5640541

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ကားအလိုင္းမင္းခ်ိန္- (3D/Manual)
  • ကားေအာက္ပုိင္းျပဳျပင္ေရးႏွင့္ စက္မႈလက္မႈလုပ္ငန္း

Share This Page