Add your listing here

Results 1 - 3 of 3

ေရႊရည္လင္း (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၃၈၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-442073067

သေျပ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၁၆၂၊ ေမာ္လၿမိဳင္ကၽြန္းလမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-448536925, 09-797901675

ေအာင္သေျပ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား)

အမွတ္ ၂၃၈၊ ေသာ္က(၁၂)လမ္း၊ ဥတၱရသီရိရပ္ကြက္၊

ဥတၱရသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420752247