Add your listing here

Results 1 - 10 of 28

ေအာင္သေျပ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၃၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-253424919, 09-691061880

ခ်မ္းျပည့္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၁၃၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-31010041

ခ်ယ္ရီ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

႐ံု-(စီ/၁)၊ အခန္း ၁၉၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-33551081, 09-770691214

ဂုဏ္ရည္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၆၃၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-403721026

လႈိင္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၅၂၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-799189645, 09-799187645

ကံ့ေကာ္မိုး (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

(တ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၈၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-788025563

ေကဝႆန္ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၃၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-257927992

ခင္ေလး (မ) (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၁၈၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-443311878

ခင္ေမသူ (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၂၂၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-774109957

ျကည္ႏူး (အပ္ခ်ဳပ္ဆိုင္မ်ား (အမ်ိဳးသမီး))

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၅၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420709811, 09-795351148