Add your listing here

Results 11 - 20 of 34

နဝရတ္ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

အခန္း ပ/၂၆၊ ၿမိဳ႕မေဈးပဲြ႐ံုတန္း၊ ပညာ့သိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49207420, 067-420578, 09-254080825

နဝရတ္ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

(တ)-႐ံု၊ အခန္း ၂၇/၂၈၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49207420, 067-420058, 09-254080825, 09-429207420

ေနဝန္းနီ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

အခန္း ပ/၁၅၉၊ ၿမိဳ႕မေဈးပဲြ႐ံုတန္း၊ ပညာ့သိဒၶိရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-5106079, 09-49204373

ၿဖိဳး (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

ေအာင္ဇမၺဴလမ္း၊ (၃)လမ္း ေထာင့္၊ ျပန္ကေျပး၊ ေအာင္ဇမၺဴရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43037303

ျပည့္ၿဖိဳးသူ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

အမွတ္ ၅၃၄၊ ပမၼဝတီ(၄)လမ္း၊ ေရႊၾကာပင္ရပ္ကြက္၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428119510

ေရႊဟသၤာ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

ပ်ဥ္းမနား-ေတာင္ညိဳလမ္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-794883247

ေရႊလေရာင္ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

(တ)-႐ံု၊ အခန္း ၅၈/၅၉၊ သေျပကုန္းေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-456099331, 09-254024028

ေရႊဇလာ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၄၉မွ၅၂၊ သေျပကုန္းေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-799160799

စိုးသူ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

(ဒီ)-႐ံု၊ အခန္း ၆၊ ၿမိဳ႕မေဈး၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43046519, 09-420748002

သဇင္ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

အမွတ္ ၄၃၅/၄၃၆၊ ပိေတာက္လမ္း၊ သေျပကုန္း၊

ဇမၺဴသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-5333437, 09-5333517