Add your listing here

Results 1 - 9 of 9

အားမာန္ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၂၀၊ ေျမညီထပ္၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797678399

ထူး (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

ေဇာ္ဂီ်လမ္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420754942

လမင္း (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

(တ)-႐ံု၊ အခန္း ၃၉၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-420065215

ျမတ္သရဖူ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

အမွတ္ ၁၁၄၉၊ ခေရလမ္း၊ က-ည-န႐ံုး အေရွ႕၊ မဂၤလာဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-49203486, 09-261680255

ေရႊကမ႓ာ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

(န)-႐ံု၊ အခန္း ၁၆၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-798255958, 09-5154615, 09-254726565, 09-400470569

ေရႊကမ႓ာ (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

အခန္း န/၅၁/၅၂၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-5154615, 09-400470569

Online (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

(ႏွစ္ထပ္)-႐ံု၊ အခန္း ၄၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-780830085, 09-772899848

စတား (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

႐ံု-(ဘီ/၃)၊ အခန္း ၁၅၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-428137735, 09-262591200

သဇင္ (မ) (စာေရးကိရိယာဆိုင္)

အခန္း ၁/၂၊ ႐ံု-(၃)၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊ ကုန္စိမ္းတန္း၊ ဇဝနဒီပရပ္ကြက္၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43035245, 09-799080680