Add your listing here

Results 1 - 10 of 10

ေအာင္ျမင္သူ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

လိႈင္းဘဲြ႕လမ္း၊ (၅)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-763035007, 09-43115104, 09-691660157

ေအာင္နန္းေတာ္ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၄၁၈၊ ေစာစံစီဖိုးလမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-799500038, 09-791815512~3

ဘီလ်ံနာ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ဘားအံ-ေမာ္လၿမိဳင္လမ္း၊ (၇)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-5181762, 09-453397285, 09-8701607, 09-428701607

ျမတ္ကၽြန္းသာ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၂၃၊ ကမ္းနားလမ္း၊ ပိေတာက္လမ္း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-5661297, 058-22729, 058-22029

ဖိုးခြားႀကီး (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ပိေတာက္လမ္း၊ ညေစ်း ေထာင့္၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-797562811, 09-795363011, 09-795303011

ရာထီးကို (ဦး) (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၉၀၀၊ သီတာလမ္း၊ (၂)ရပ္ကြက္္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425032738

ထြန္းလင္း (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၊ ကမ္းနားလမ္း၊ (၄)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-255743748

ဝါသိတ (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ေရႊကင္း(၅)လမ္း၊ (၈)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425042334

ေကာင္းခ်ီး (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ သိမ္ေတာ္ႀကီးလမ္း ေထာင့္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-425002397

ရာရာ (ကို) (စတိန္းလက္စတီး(လ္)လုပ္ငန္း)

အမွတ္ ၁၁၀၊ ပဒုမၼာလမ္း၊ (၁)ရပ္ကြက္၊

ဘားအံ၊ကရင္ျပည္နယ္

09-255800913