Add your listing here

Results 1 - 10 of 75

ေအာင္ (ဖိနပ္ဆိုင္)

ဓမၼာ႐ံုလမ္း၊ ရႈခင္းသာလမ္း ေထာင့္၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-261783019, 09-691347652

ေအာင္သေျပ (ဖိနပ္ဆိုင္)

ေအာင္သေျပလမ္း၊ ေအာင္သေျပ(၉)လမ္း ေထာင့္၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250170026, 09-443040220

ခ်ိဳမာ (မ) (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၂၆၂၊ မာန္ေျပလမ္း၊ မာန္ေျပ(၆)လမ္း ေထာင့္၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-250005409, 01-541279

ခ်ိဳ (မ) (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၁၅၁၀/၈၆၇၊ ထူပါ႐ံုလမ္း၊ ထူပါ႐ံု(၁၄)လမ္း ေထာင့္၊ ထူပါ႐ံု(၁)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-799695632

Cupid (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၂၄/ဘီ၊ မာန္ေျပလမ္း၊ မာန္ေျပ(၂၁)လမ္း ေထာင့္၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-450019510

DD (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၁၉၊ ေအာင္သေျပလမ္း၊ ေအာင္သေျပ(၃)လမ္း ေထာင့္၊ (၇-အေရွ႕)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-795585536

အိမ့္ခ်စ္ေမ (ဖိနပ္ဆိုင္)

နဝရတ္လမ္း၊ နဝရတ္(၁)လမ္း ေထာင့္၊ (၉)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-263004686

Hiker (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၂၀၉၇/ဘီ၊ ခိုင္ေရႊဝါလမ္း၊ (၁၀-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-771777729, 09-8645904, 09-788880472

ႏွင္းဆီမြန္ (ဖိနပ္ဆိုင္)

အမွတ္ ၂၇၊ မာန္ေျပလမ္း၊ မာန္ေျပ(၁၈)လမ္း ေထာင့္၊ မာန္ေျပ(၃)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

01-541656

ေဌးေဌး (ဖိနပ္ဆိုင္)

ေအာင္သစၥာလမ္း၊ ေအာင္သစၥာ(၂)လမ္း ေထာင့္၊ (၄-ေတာင္)ရပ္ကြက္၊

သာေကတၿမိဳ႕နယ္၊ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး

09-421010969, 09-421126568