Add your listing here

Results 1 - 6 of 6

ဘိုဘိုေအာင္ (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(စီ/၁)၊ အခန္း ၁၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-795660053, 09-444044081

မိတ္ေကာင္း (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(ဘီ/၂)၊ အခန္း ၃၉၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-966054801, 09-966976666

ျဖဴျဖဴရွိန္ (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၅၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-790420623, 09-979422900

ျပည့္စံုဝင္း (ဖိနပ္ဆိုင္)

ု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၂၄၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-440498987

စိုးသိန္း (ကို) (ဖိနပ္ဆိုင္)

႐ံု-(စီ/၂)၊ အခန္း ၁၀၊ မဂၤလာေဈး(ရြာေတာ္)၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-43129493

ေတာင္ႀကီး (ဖိနပ္ဆိုင္)

(မ)-႐ံု၊ အခန္း ၉၊ ပုဗၺသီရိေဈး၊

ပုဗၺသီရိ၊ေနျပည္ေတာ္

09-797721012, 09-254160508