Add your listing here

Results 1 - 4 of 4

Gio (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အခန္း ၃၊ ဒိုင္းဝန္ကြင္းလမ္း၊ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမဆိုင္ခန္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-5321892, 09-420863928

ၫြန္႔ဝင္း (ပန္းခ်ီဆရာ) (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ေအာက္လမ္းမႀကီး၊ ကေမ႓ာဇဘဏ္ အေရွ႕၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-971568158

စည္သူ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၊ အေနာက္တပ္ေျမလမ္း၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255800359

သုခုမ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၊ အေနာက္တပ္ေျမလမ္း၊ မိုးလံုေလလံုအားကစား႐ံု အေရွ႕၊ ဖက္တန္းရပ္ကြက္၊

ေမာ္လၿမိဳင္၊မြန္ျပည္နယ္

09-255811804, 09-777275783, 09-798050944