Add your listing here

Results 1 - 7 of 7

ထြန္းေတာက္စံ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ျပည္ေထာင္စုလမ္းမႀကီး၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400511174, 09-33558180

မံု႐ြာစတား (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

သာစည္လမ္း၊ မိုးဦးပန္းလမ္း ေထာင့္၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-33098863, 09-33402177, 09-33560838

ရဲေက်ာ္ႀကီး (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ဘီ-၃၅၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အားကာတိုက္တန္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43186509, 09-970069462

KTS (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ခ-၁၀၊ ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ ရဲစခန္းတိုက္တန္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-43159184

နဝရတ္ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ဗိုလ္ခ်ဳပ္လမ္း၊ အလယ္ရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-252398040, 071-22845

ပန္ရသ (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

အမွတ္ ၅၂၊ ဘူတာလမ္း၊ ဆူးေလကုန္းရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-259208959, 09-254749474

Spectrum (ဆိုင္းဘုတ္လုပ္ငန္းမ်ား)

ဘူတာလမ္း၊ ရဲစခန္းတိုက္တန္း၊ ႐ံုးႀကီးရပ္ကြက္၊

မံုရြာ၊စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး

09-400408658