နဂါးသံုးေကာင္

ဘိလပ္ေျမ

Slogan :

Address :တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြးသံုးေရေႏြးေငြ႔ဓါတ္အားေပးစက္႐ံုအနီး၊တီက်စ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-250343336, 09-442442343

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • "ျမန္မာႏိူင္ငံတြင္ တစ္ခုတည္းရွိေသာ ေက်ာက္မီးေသြးဓါတ္အားေပးစက္႐ံု၏ တစ္ဦးတည္းထုတ္္လုပ္ေရာင္းခ်ခြင့္ ရွိေသာ နဂါးသံုးေကာင္"
  • ေစ်းႏႈန္းမွန္ကန္ျခင္း၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း၊ လူႀကီးမင္းတို႔ စိတ္တိုင္းက် ဝန္ေဆာင္မႈေပးျခင္း။

Other Business Categories

  • အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား
  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား
  • အုတ္၊ ထံုး၊ သဲႏွင့္ ေက်ာက္အမ်ိဳးမ်ိဳး ေရာင္းဝယ္ေရး