ကေမ႓ာဇ

ဓာတ္ခဲြစမ္းသပ္ခန္းမ်ား

Slogan :

Address :အမွတ္ ၁၇၊ အေ႐ွ႕ၿမိဳ႕ပတ္လမ္း၊ ေထြအုပ္တိုက္တန္း၊ အထက(၁)ေျမာက္ဘက္၊ေတာင္ႀကီး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 081-202009, 09-5215933

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Opening Hours

Products & Services

  • ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းမြန္ျခင္း။

Other Business Categories

  • က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းမ်ား