ေမာေ႐ႊလီ

ဟိုတယ္မ်ား

Address :ေမာေ႐ႊလီလမ္း၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးအနီး၊ အမွတ္(၈)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳး

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 082-2203689, 09-770358299

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ေဈးႏႈန္းခ်ိဳသာျခင္း၊ ဝန္ေဆာင္မႈေကာင္းျခင္း၊
  • သန္႔႐ွင္းသပ္ရပ္ျခင္း၊

Share This Page