ဘီဆင္း(ဦး)

ကုန္စံုဆိုင္မ်ား

Slogan :

Address :သီရိလမ္း၊ အမွတ္(၃)ရပ္ကြက္၊လား႐ိွဳးၿမိဳ႕နယ္

State :: ရွမ္းျပည္နယ္

Phone :: 09-5278517, 09-5262631

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္ေရာင္းခ်ေပးပါသည္။
  • ဂ်ံဳ၊ ဆီ၊ သၾကားႏွင့္ ကုန္မ်ိဳးစံု ေရာင္းဝယ္ေရး

Other Business Categories

  • စားေသာက္ကုန္မ်ား
  • မုန္႔ႏွင့္မုန္႔ဖုတ္လုပ္ငန္းသံုး ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး