ထက္ျမတ္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း ေရာင္းဝယ္ေရး

Address :

State ::

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • Main Paner, Motor Control
  • လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတပ္ဆင္ျပဳျပင္ေပးျခင္း၊
  • အိမ္သံုး၊ စက္႐ံုသံုး၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ မီးသတ္ပစၥည္းမ်ား
  • ပစၥည္းမွန္ ေစ်းႏႈန္းမွန္

Other Business Categories

  • မီးဖိုေခ်ာင္သံုးပစၥည္းမ်ား
  • မီးသတ္ဘူးႏွင္႔ မီးသတ္သံုးပစၥည္းမ်ား
  • အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္း ျပဳျပင္ေရာင္းဝယ္ေရး

Share This Page