ဘီလား(ကို)

အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းဆိုင္မ်ား

Address :

State ::

Yangon Directory Gallery

 
 
 

Yangon Directory Map

Opening Hours

Products & Services

  • သြပ္ျပား၊ သံေခ်ာင္း၊ ဘိလပ္ေျမ၊ အိမ္ေဆာက္ပစၥည္းအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ေရပိုက္၊ ေႂကြျပား၊ အထပ္သား၊ စက္ပစၥည္း၊ အင္ဂ်င္၊ လယ္ထြန္စက္၊ ေခ်လိတ္စက္၊ ေျမဩဇာႏွင့္ အေထြေထြေရာင္းဝယ္ေရး
  • ပစၥည္းမွန္၊ ေဈးႏႈန္းမွန္

Other Business Categories

  • ကုန္မာပစၥည္းႏွင့္ သံထည္ဆိုင္မ်ား
  • အင္ဂ်င္ဝိုင္ႏွင့္အျခားစက္ဆီ

Share This Page