Add your listing here

Results 1 - 8 of 8

ျမတ္ (အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား)

အခန္း ၁၇/၁၈၊ အ-ထ-က (၁)ေက်ာင္းလမ္း၊ ေန႔ကေလးထိန္းဆိုင္ခန္း၊ ကန္ဖ်ားရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422193942

သီသီျမင့္ (မ) (အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၆၃၊ မႏၲေလးေက်ာင္းလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-261662380, 09-263013878

King & Queen (အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၉၁၃၊ ဦးေအာင္ေဇယ်လမ္း၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

059-42949, 09-8761889

လဲ့လဲ့ျဖဴ (မ) (အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၆၀၊ စကားဝါလမ္း၊ ကန္ေခါင္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422224034, 09-976884604

ႏြယ္နီ (အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၃၃/ဘီ၊ ကလြင္လမ္း၊ ေရပုန္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-793660217, 09-261066067

S II I (အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၁၄၄၊ ဗိုလ္ဗထူးလမ္း၊ ျမစ္ငယ္ရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422194091

ေရႊလံုေမငယ္ (အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၇၈၊ စပါးေရႊဝါလမ္း၊ ၿမိတ္တကၠသိုလ္ အနီး၊ ကလြင္ေက်းရြာ၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-422199695, 09-976623067

တင္တင္ျမ (ေဒၚ) (အပ္ခ်ဳပ္သင္တန္းမ်ား)

အမွတ္ ၂၂၈၊ ဘုရားကိုင္လမ္း၊ အလယ္ကြ်န္းရပ္ကြက္၊

ၿမိတ္၊တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး

09-452019848